Бізнес планування: Неприпустима назва — Вікіпедія

Содержание

БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Однією з причин кризової ситуації підприємств є відсутність або низький рівень планування діяльності на довгострокову перспективу, недооцінка підприємцями своїх ринкових можливостей і потенціалу, низький ступінь аналізу зовнішнього бізнес-середовища, переоцінка переваг миттєвої вигоди проти довгострокових інтересів і перспектив.

Процес планування розвитку підприємства нерозривно пов'язаний з таким видом діяльності, як бізнес-планування. Бізнес-план служить інструментом у реалізації довгострокових планів і пов'язаний, в першу чергу, з деталізацією цілей для подальшого впровадження та контролю.

Бізнес-план — це один з найважливіших інструментів, що допомагає підприємству визначити засоби та виявити необхідні ресурси для досягнення бажаного результату, що посприяє його розвитку.

Основу бізнес-плану складають сконцентровані фінансові ресурси для вирішення стратегічних завдань, тому він допомагає підприємцю вирішувати цілий ряд основних завдань, пов'язаних з функціонуванням фірми [1]:

-           визначає перспективні напрямки діяльності, ринки збуту і частку фірми на цих ринках;

-           оцінює витрати по виготовленню та збуту продукції, порівнює їх з цінами продажу, визначає потенційну прибуток проекту;

-           виявляє необхідне поєднання кадрів фірми, принципів мотивації їх праці та вимог щодо досягнення встановлених цілей;

-           аналізує матеріальне та фінансове становище фірми і визначає, чи відповідають дані ресурси досягненню встановлених цілей;

-           прораховує ризики й передбачає труднощі, які можуть перешкодити виконанню бізнес-плану.

Складання бізнес-планів передбачає використання методів та засновується на принципах бізнес-планування.

Так, згідно досліджень вітчизняного науковця-економіста Васильців Т.Г., виділено наступні основні методи бізнес-планування [2]:

1)      оптимізації. Полягає у тому, що здійснюються розрахунки для окремих сценаріїв та обирається варіант найоптимальніший за відповідними критеріями відібраними для цього бізнес-плану.

2)      цільового прибутку. В його основі — визначений розмір прибутку, що планується для підприємства, і, в залежності від цього, здійснюються розрахунки необхідних ресурсів, обсягів діяльності та інших показників.

3)      індикативний. Базується на розрахунку рівня показників, при якому досягається беззбитковість, рентабельність тощо.

4)      балансовий. Передбачає порівняння результатів після реалізації бізнес-плану з відповідним ресурсним забезпеченням для досягнення цих показників.

5)      Нормативний. Є найбільш точним, передбачає розрахунок показників на основі використання науково-обґрунтованих норм та нормативів.

6)      дослідно-статистичний. Полягає у проведенні дослідів та випробувань для визначення необхідних даних, що далі використовуються при розрахунку показників бізнес-плану.

Застосування цих методів бізнес-планування підприємства на принципах адекватності, цільового характеру, сталості, системності, науковості, оптимізації тощо [2].

Отже, для покращення процесу бізнес-планування розвитку підприємства необхідно особливу увагу звернути на методи та принципи розробки бізнес-плану. Адже, головним завданням є обґрунтування адекватності розробленого документу, щоб забезпечити економічне зростання та досягти бажаного результату та успіху проекту.

Ushynsky University Repository: Бізнес-планування у підприємницькій діяльності

Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2151

Title: Бізнес-планування у підприємницькій діяльності
Other Titles: Business Planning in entrepreneurial activity
Бизнес-планирование в предпринимательской деятельности
Authors: Полуяктова, Ольга Володимирівна
Полуяктова, Ольга Владимировна
Poluiaktova, Olha Volodymyrivna
Keywords: бізнес-план
можливості бізнес-плану
структура бізнес-плану
спрощена методика планування
business plan
Business Plan Opportunity
business plan structure
simplified planning technique
Issue Date: 2018
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Полуяктова О. В. Бізнес-планування у підприємницькій діяльност / О. В. Полуяктова //// Менеджмент підприємницької діяльності: навч. посіб. для професійної підготовки військовослужбовців ЗС України звільнених у запас. Проект «Україна-Норвегія». – Вип. 6 / МОН України, ДЗ "ПНПУ ім. К. Д. Ушинського"; [рецензенти:Т. В. Матюк, Г. О. Сакун; авт. передм. О. Я. Чебикін]. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика». – 2018. – С. 184-207.
Abstract: Виробнича діяльність будь-якого суб`єкта підприємництва починається з планування. Сьогодні вже очевидно, що без бізнес-плану не можна управляти виробничою діяльністю. Отже, бізнес-планування є однією з найважливіших складових системи фінансового планування на підприємствах, які функціонують в умовах конкурентного середовища, оскільки воно не тільки забезпечує внутрішні потреби підприємства в обґрунтованих кіль- кісних оцінках майбутніх капіталовкладень, а й сприяє залученню надійних інвесторів для їх фінансування. L'activité de production de toute entité commerciale commence par la planification. Aujourd'hui, il est évident que sans business plan, il est impossible de gérer les activités de production. Ainsi, la planification d'entreprise est l'une des composantes les plus importantes du système de planification financière dans les entreprises qui opèrent dans un environnement concurrentiel,
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2151
Appears in Collections:2018 Вип. 6

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

МАЙНОР Бізнес-планування - Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Антикризове управління організацією

Бізнес-планування

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):
Базові знання з основ економіки підприємства, менеджменту, статистики
Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)
Навчальна дисципліна «Бізнес-планування» буде корисна майбутнім менеджерам, економістам, фінансистам, тим, хто збирається займатися підприємництвом та мати власний бізнес або займати керівні посади

Планування діяльності компанії за допомогою бізнес-плану забезпечує такі переваги: дозволяє вивчити перспективи компанії, здійснити більш чітку координацію зусиль з досягнення поставлених цілей, визначає показники діяльності фірми, які необхідні для подальшого контролю, робить фірму більш підготовленою до раптових змін ринкових ситуацій, чітко формалізує обов’язки і відповідальність усіх керівників фірми. Правильно складений бізнес-план дає перспективу розвитку фірми, тобто, у кінцевому підсумку, відповідає на найважливіше для бізнесмена питання: чи варто вкладати гроші в цю справу, чи принесе вона доходи, чи окупляться усі витрати сил і засобів.

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

 • вміти використовувати засоби і методи бізнес-планування підприємства,
 • застосовувати механізми складання планів на підприємствах різних форм власності та проводити оцінку їх ефективності;
 • управляти процесом формування й оцінки планових показників діяльності підприємства
Мета та основні задачі дисципліни
Метою
навчальної дисципліни є формування компетентностей щодо системи знань з методології розроблення перспективних планів підприємницької діяльності.

Для досягнення зазначеної мети поставлені такі основні завдання:

 • здійснення аналізу сучасних теоретичних підходів щодо процесу бізнес-планування підприємницької діяльності;
 • обґрунтування функцій та визначення змісту процесу бізнес-планування діяльності;
 • опанування форм, методів і процесу бізнес-планування;
 • вивчення структури і технології розроблення типових бізнес-планів щодо економічного і соціального розвитку суб’єкта господарювання;
 • вивчення складу планових показників і методики їх розрахунку;
 • обґрунтування необхідності розробки стратегічних і тактичних планів та програм як інструментів реалізації основних функцій управління діяльністю
Компетентність, що забезпечує
Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності використовувати методику складання бізнес-планів, та проводити оцінку їх ефективності
Трудомісткість
5 кредитів, 40 аудиторних годин, залік

 

Значення бізнес-планування як чинника господарської діяльності в ринковій економіці Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Нащональний лкотехшчний унiверситет УкраТни

УДК 658.62 Доц. К.Й. Пугачевська, канд. екон. наук;

магктрант Т. С. Плют - МДУ

ЗНАЧЕНИЯ Б1ЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ЯК ЧИННИКА ГОСПОДАРСЬКО1 Д1ЯЛЬНОСТ1 В РИНКОВ1Й ЕКОНОМ1Ц1

Визначено економiчну сутнiсть планування як вагомого чинника господарсько! дiяльностi в ринковiй економiцi; обгрунтовано роль стратепчного планування та не-обхщшсть розроблення бiзнес-плану для забезпечення ефективно! дiяльностi тд-приемства. Встановлено, що планування можна розглядати як дieвий iнструмент су-часного менеджменту, завдяки якому пiдприемства можуть визначити мету i завдан-ня свого функцюнування, розробляти систему заходiв щодо подшшення результатiв дiяльностi або запобiгання небажаним явищам.

Ключов1 слова: стратегiчне планування, бiзнес-план, планомiрнiсть ринково! системи, управдшня.

Постановка проблеми.дження е узагальнення теоретичних концепцш, пов'яза-них з обгрунтуванням б1знес-планування розвитку шдприемств, з'ясування сутност та рол1 планування у розвитку виробництва на сучасному еташ переходу до ринково! економжи;

Виклад основного матерiалу. Розвинений, р1зномаштний ринок повинен базуватися на адекватному виробнищш, що передбачае коршт змши у вс1х його сферах, зокрема й у невиробничш. У цих умовах б1знес-план стае найважлившим шструментом ефективного господарювання. У плануванш активну роль вщграе цшеспрямована д1яльшсть суб'екта господарювання в умовах обмеженост ресурЫв. Такий шдхщ до планування кореспондуеться з розумшням планом1рност1 як свщомо шдтримувано! пропорцюнальност у розвитку вЫх чинниюв виробництва. Ринок протид1е планом1рному господа-рюванню лише т1ею м1рою, в якш мютить в соб1 стихшний елемент. Умовами стихшного протшання процеЫв е не тшьки сощально-економ1чш складов1, а головним чином слабке планування цих процеЫв з боку суб'екта господарю-

256

Збiрник науково-технiчних праць

вання, недостатшсть знань та шформаци i неможливють своечасного 11 пере-роблення юнуючими технiчними засобами, слабке методологiчне забезпечен-ня. Укра!нськ пiдприемства, якi не мають сучасних засобiв збирання, пере-роблення та аналiзу велико! кшькост шформаци про виробничi процеси, нес-проможнi якiсно спланувати свою дiяльнiсть навiть на короткий промiжок часу, не кажучи про середньо- та довготермшове планування.

Планування - це вид, сфера дiяльностi оргашв управлшня тд-приемства зi передбачення майбутнього стану його економжи на основi вра-хування ди законiв розвитку природи i суспiльства, а також тенденци розвит-ку пiдприемства [5]. Процес планування полягае у визначенш мети, яко! тд-приемство прагне досягнути за певний перюд, а також засобiв, шляхiв та умов 11 досягнення.

Планування - складна високооргашзована форма суспiльного впливу на соцiально-економiчнi системи, якими е шдприемницью структури. Воно полягае у визначенш на базi прогнозних наукових розробок цшей, потреб i параметрiв розвитку системи, якi розглядаються як орiентири для суб,ектiв господарювання [4].

Планування розглядають як одну з функцш управлiння, або засiб узго-дження учасникiв дiяльностi. Основна сутшсть планування полягае у визначенш цiлей та обгрунтуванш способiв !х досягнення. За допомогою планування встановлюються параметри функцiонування економiчно! системи. Це вщбуваеться завдяки ди з боку суб'екта планування на об'ект його впливу. Здiйснення процесу планування пов'язане з дотриманням принципiв, як виз-начають характер i змют планово! дiяльностi пiдприемства: еднiсть, неперер-внiсть, гнучкiсть, поточнiсть, участь, цшеспрямовашсть, динамiчнiсть, несу-перечливiсть [2]. Сам процес планування проходить чотири етапи (рис. 1).

Етап1 Розроблення загальних цшей

Етап 2 Визначенш конкретных

цшей з наступите деталиацкю

Етап 3

Визначення

ШЛЯХШ 1

способов

досягнення

цшей

О

Етап 4 Контроль за досягненням цшей та Ее коршування

Рис. 1. Етапи процесу планування

Планування е основною ланкою та оргашзацшним початком всього процесу реалiзацi! цiлей пiдприемства. Результатом будь-якого виду планування е план. Розроблення i реашзащя планiв в оргашзаци залежить вiд орга-нiзацiйно! структури пiдприемства, рiвня централiзацi! управлшських рь шень, ступеня господарсько! самостшност пiдроздiлiв та !х функцiонального призначення. План шдприемства - це завчасно розроблена система заходiв, що передбачае цш, змiст, збалансовану взаемодiю ресурЫв, обсяг, методи, послiдовнiсть i термши виконання робiт iз виробництва i реалiзацi! продукцi!, або надання послуг.

У сучасних умовах бiзнес-планування набувае значення важливого ш-струменту ефективного господарювання. Застосування теоретичних основ бь знес-планування, можливостей його практичного використання дае змогу за-безпечувати планову роботу на основi досягнень сучасно! техшчно! бази

4.ямку дiяльнocтi фip-ми (пpoдyктy aбo пocлyг) нa визнaченoмy pинкy й y cфopмoвaниx opгaнiзa-цiйнo-екoнoмiчниx yмoвax, в1н cпиpaeтьcя нa:

• кoнкpетний пpoект виpoбництвa визнaченoгo тoвapy (пocлyги) - cтвopення нoвoгo типу виpoбiв aбo нaдaння нoвиx пocлyг;

• вcебiчний aнaлlз виpoбничo-гocпoдapcькoï i кoмеpцiйнoï дlяльнocтl opгaнlзa-niï;

• вивчення кoнкpетниx фlнaнcoвиx, теxнlкo-екoнoмlчниx i opгaнlзaцlйниx ме-xaнlзмlв, викopиcтoвyвaниx в екoнoмiцi для pеaлiзaцlï кoнкpетниx зaдaч.

Бiзнеc-плaн e oдним 1з cклaдoвиx дoкyментiв, щo визнaчaють cтpaте-г1ю poзвиткy фipми. Вoднoчac в1н бaзyeтьcя m зaгaльнiй кoнцепцiï poзвиткy фipми, дoклaднiше poзpoбляe екoнoмiчний i фiнaнcoвий эодект cтpaтегiï, дae теxнiкo-екoнoмiчне oбгpyнтyвaння кoнкpетним зaxoдaм. Бiзнеc-плaн oxoплюe oднy з чacтин iнвеcтицiйнoï пpoгpaми, теpмiн pеaлiзaцiï кoтpoï звичaйнo o6-межений oдним aбo кiлькoмa poкaми, щo дae змoгy дaти дocтaтньo ч1тку ега-нoмiчнy oцiнкy нaмiченим зaxoдaм. Бiзнеc-плaн дae змoгy виpiшyвaти ц1лу низку зaвдaнь, эле ocнoвними з нж e тaкi:

• oбгpyнтyвaння екoнoмiчнoï дoцlльнocтi нaпpямкiв poзвиткy фlpми;

• poзpaxyнoк oчlкyвaниx фlнaнcoвиx pезyльтaтiв дiяльнocтi, нacaмпеpед oбcя-г1в пpoдaжlв, пpибyткiв та кaпlтaл;

• визнaчення джеpелa фlнaнcyвaння pеaлlзaцlï oбpaнoï cтpaтегlï, тобто зacoби кoнцентpyвaння фlнaнcoвиx pеcypclв;

• дoбip poбlтникiв, як1 cпpoмoжнl pеaлiзyвaти цей плэн.

У cyчacниx yмoвax гocпoдapювaння виpiзняють тэку фyнкцioнaльнy cпpямoвaнicть бiзнеc-плaнy: екoнoмiчне oбгpyнтyвaння бiзнеc-пpoектy; poз-poблення кoнцепцiï ведення бiзнеcy; плэнувэння зэлучення гpoшoвиx кoштiв.

Рoзpoблення бiзнеc-плaнy зaпpoпoнoвaнo здiйcнювaти y тpи взaeмo-пoв,язaнi етaпи, щo дae змoгy: oцiнювaти пoтенцiйнi теxнiчнi, pеcypcнi тэ ф1-нaнcoвi мoжливocтi пiдпpиeмcтвa; oбгpyнтoвyвaти ефективнicть oбpaнoгo шляxy poзвиткy, дoxiднocтi тэ oкyпнocтi кoштiв; чiткo плэнувэти дiяльнicть вcix фyнкцioнaльниx пiдpoздiлiв тэ зэбезпечувэти ïx взaeмoзв,язoк; нaдaвaти тучнел тэ мoбiльнocтi y пеpебyдoвi виpoбництвa п1д впливoм зoвнiшнix чинник1в.

258

Збiрник нayкoвo-тeхнiчних npaub

Життездатшсть та прибутковють пщприемства може бути забезпечена завдяки стратепчному бiзнес-плануванню його дiяльностi, яке охоплюе: об-грунтування системи доказiв доцiльностi певного виду дiяльностi; встанов-лення перспектив соцiально-економiчного розвитку; прогнозування еконо-мiчних ризикiв.

виявлення слабких мюць стратепчного планування ще до початку його реал1зацпта своечасне внесения необхщних коректив;

оцшювання потенцшних техшчних, ресурсних та фшансових можливостей розвитку виробництва;

ошнюванпя ефективносп обрапих шлях1в розвитку, дохщносп заход1в та окупносп коптив;

ч1тке планування дп функцюнальних шдроздш1в та забезпечен-ня ix взаемозв'язку;

забезпечення гнучкост1, мобшьност1 та швидко! реакцп на необ-хццпсть перебудови виробництва тд впливом зовшшшх чинниюв.

Рис. 2. Завдання алгоритму стратегiчного бЬнес-планування

Висновки i пропозицп подальших дослiджень. Отже, планування можна розглядати як дiевий iнструмент сучасного менеджменту, завдяки яко-му пiдприемства можуть визначити мету i завдання свого функцiонування, розробляти систему заходiв щодо полiпшення результата дiяльностi або за-побiгання небажаним явищам. Основним завданням функци планування е пе-редбачення майбутнiх загроз та можливостей, якi дадуть змогу усшшно пра-цювати на ринку та приймати правильш рiшення шд час реаизаци заплано-ваних дш.

В умовах ринково! системи господарювання бiзнес-план - це актив-ний робочий шструмент управлiння, вiдправний пункт уЫе! планово! та вико-навчо! дiяльностi пiдприемства. Бiзнес-план дае змогу анашзувати, контро-лювати й оцшювати успiшнiсть дiяльностi в процесi реашзацп шдприемниць-кого проекту, виявляти вщхилення вiд плану та своечасно коригувати напря-ми розвитку бiзнесу.

Лггература

1. Кузьмш O.G. Теоретичнi та прикладш засади менеджменту : навч. поабн. / O.G. Кузьмш, О.Г. Мельник. - Львiв : Вид-во НУ "Львiвська полiтехнiка, 2002. - 228 с.

2. Передало Х.С. Планування та мотивування в процес формування апарату управлш-ня оргашзаци / Х.С. Передало, Р.З. Дармщь, 1.С. Процик // Вюник Нацiонального ушверсите-ту "Львiвська полгтехнка", 2002. - № 466. - С. 97-106.

3. Планування дiяльностi пщприемства : навч. посiбн.. / за ред. B.G. Москалюка. - К. : Вид-во КНЕУ, 2002. - 252 с.

4. Тарасюк Г.М. Планування дiяльностi пщприемства : навч. поабн. / Г.М. Тарасюк, Л.1. Шваб. - К. : Каравела, 2003. - 432 с.

5. Швайка Л.А. Планування дiяльностi пщприемства : навч. поабн. / Л. А. Швайка. -Львiв : Вид-во "Новий свiт-2000", 2003. - 268 с.

0

U

5 f

X Г

Т /

С /

<и /

н « /

Я Я

о. Я / /

я / /

W а / /

/

~ и LS

„ я У ь

X I V

а. 7 V4

Р i \\

~ X \\

Я \ *

К 1С \

X \

X \

я \

ч \

я

я

го

4. Економжа, планування i yправлiння галyзi

259

Нащональний лкотехшчний yнiверcитет УкраТни

Пугачевская К.Й., Плют Т.С. Роль бизнес-планирования как фактора хозяйственной деятельности в рыночной экономике

Рассмотрены экономическая сущность и роль бизнес-планирования в хозяйственной деятельности предприятия. Обобщены теоретические концепции обоснования необходимости бизнес-планирования предприятия и определены етапы его осуществления. Установлено, что планирование можно рассматривать как действенный инструмент современного менеджмента, благодаря которому предприятия могут определить цель и задание своего функционирования, разрабатывать систему мероприятий по улучшению результатов деятельности или предотвращения нежелательным явлениям.

Ключевые слова: стратегическое планирование, бизнес-план, плановость рыночной системы, управление.

Pugachevsa K. Yo, Plyt T.S. The role of business planning as the factor of economic activity in the market economy.

The economic nature and role of business planning in the economic activity of the enterprise are examined. The theoretical concepts are generalized to justify the need of business planning of the enterprise and the stages of its implementation are defined. It is set that planning can be examined as an effective instrument of modern management, due to which enterprises can define a purpose and task of functioning, develop the system of measures on the improvement of results of activity or prevention the undesirable phenomena.

Keywords: strategic planning, business-plan, planned character of the market system, management.

УДК 065: 014 Доц. О.Р. Сватюк, канд. екон. наук;

магктр М.1. Куштр - Львiвський ДУВС

УПРАВЛ1ННЯ СТАБЫЬШСТЮ ПЕРСОНАЛУ

Розглянуто теоретичш та методичш основи управлшня стабшьшстю персоналу, запропоновано способи вдосконалення системи мотивування. Встановлено, що моральне стимулювання пращ застосовуеться на досить низькому рiвнi. Такий важ-ливий метод стимулювання, як вручения похвальних лисив та грамот, зовам не практикуеться в оргашзаци, а усну похвалу та тдбадьорення застосовуе керiвник досить рщко. Це е ютотною вадою методiв мотиваци пращ, адже моральне стимулювання е могутшм впливом на людей, який досить часто використовуеться.

Ключое1 слова: стабшьшсть персоналу, мотивування, управлшня персоналу, моральна мотиващя, матерiальна мотиващя, кар'ера.

Вступ. Мехашзм господарювання передбачае конкуренцш, боротьбу за ринки збуту. Св1товий досвщ показуе, що устх оргашзаци визначаеться не так професшною компетентшстю кер1вника, як його вмшням спрямовувати колек-тив на досягнення поставлено! мети, спонукати себе та сво!х шдлеглих на ди, спрямоваш на досягнення особистих цшей. Кер1вник повинен ефективно засто-совувати методи як морального, так i матер1ального симулювання для змен-шення плинносп кадрiв та забезпечити стабшьшсть персоналу в оргашзаци.

Аналiз останшх дослвджень. Проблему мотивування, як засобу шд-вищення стабшьност персоналу, одними з перших усвщомили Ф. Тейлор та його послщовники, критикуючи встановлення заробптав на межi голодного юнування робгтниюв. Широко вивчають принципи, закономiрностi, ди, методи мотивування i побудову механiзмiв реашзаци мотиваци щодо пiдвищення

260

Збiрник нayково-технiчних праць

Бізнес-планування - Держзовнішінформ ДП

ДП «Держзовнішінформ» професійно займається розробкою бізнес-планів за міжнародними стандартами (UNIDO, EBRD, TACIS), техніко-економічних обґрунтувань і фінансових моделей розвитку. Це дозволить інвесторам оцінити ризики та прийняти виважене рішення щодо капіталовкладень.

Бізнес-план – це документ, в якому описані всі деталі майбутнього інвестиційного проекту, аналіз можливих ризиків і проблем, а також шляхи їх вирішення.

Відповіді на основні запитання інвестора: «Чи доцільно інвестувати кошти в даний проект?». Для підприємства бізнес-план повинен відповідати на питання: «Що потрібно робити?», «Для кого робити?» і «Яким чином робити?» надає саме бізнес-план.

Отримайте безкоштовну консультацію за телефоном 044 390 50 72.

Також можете надіслати запит на пошту [email protected]

Складання бізнес-плану – це відповідальна справа, яку доцільно довірити професіоналам. Плюси від професійно розробленого інвестиційного документу з лишком окуплять час і кошти, витрачені на його розробку.

Орієнтовна структура бізнес-плану за міжнародними стандартом UNIDO України

 1. Опис компанії та галузі (загальні відомості, організаційно-правова форма господарювання, система оподаткування, фінансово-економічні показники, характеристика галузі).
 2. Опис товару або послуги (характеристика, ліцензування тощо).
 3. Маркетинговий аналіз (характеристика і обсяги ринку, рівень конкуренції, основні споживачі, маркетингова стратегія).
 4. План виробництва (технології та сировина, витрати на оплату праці, об’єми виробництва, постійні та змінні витрати).
 5. Організаційний план (опис і схема організаційної структури, правове забезпечення, механізм мотивації).
 6. Фінансовий план (інвестиційні, поточні витрати, виручка, операційний прибуток (EBIT), амортизація, EBITDA, податки, прибуток, грошовий потік, прогнозний баланс).
 7. Аналіз ефективності та інвестиційної привабливості (загальна рентабельність (Gross profit Margin), рентабельність продаж (RoS), рентабельність інвестицій (RoI), рентабельність власного капіталу (RoE), чиста поточна вартість (NPV), дисконтний період окупності).
 8. Сценарії розвитку проекту, аналіз ризиків, SWOT- аналіз, PESTEL- аналіз.

 

Вас також може зацікавити:

Маркетингові та кабінетні дослідження

Аналіз ринків товарів і послуг

Нам довіряють

Розвиток бізнес-планування в сфері фінансово-кредитної підтримки малого підприємництва | Sergiychuk

Danik, N. V. (2015). Business planning as a tool for financial management in modern conditions of Ukraine's development, Naukovyi visnyk Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. O. Sukhomlynskoho, Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, 2, Mykolayiv, Ukraine. [in Ukrainian].

Hannon, K. (2014). 11 Places to Find Money to Start A Business. Forbes. Retrieved from: https://www.forbes.com/sites/nextavenue/2014/04/10/11-places-to-find-money-to-start-a-business. [in Ukrainian].

Kuchina, O. S. (2016). The Analysis of Common Mistakes in Preparing a Business Plan, Biznes Inform. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2016_12_41.

Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2020). Prohrama COSME [COSME program]. Retrieved from: http://cosme.me.gov.ua. [in Ukrainian].

Feshchur, R. V. (2017). Stan i perspektyvy rozvytku kraudfandynhovoi diialnosti [Status and prospects of crowdfunding activities]. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky, 2. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkd_2017_2_50. [in Ukrainian].

Kvasha, O. S. (2017). Business planning in the organization: European standards, basic methodological approaches and basic procedures. Ekonomika i suspilstvo, 12. Retrieved from: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/12_ukr/45.pdf. [in Ukrainian].

Nedbai, V. (2018). European grants: how to get them to a Ukrainian entrepreneur. Ekonomichna pravda. Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2018/10/2/641199. [in Ukrainian].

Shirshikov, D. (2020). Rollover for Business Startups (ROBS): The Ultimate Guide, Fit Small Business, New York, USA. Retrieved from: https://fitsmallbusiness.com/rollover-business-startups-robs.

Irtyshcheva, I., Kramarenko, I., Shults, S., Boiko, Y., Blishchuk, K., Hryshyna, N., Popadynets, N., Dubynska, I., Ishchenko, O. & Krapyvina, D. (2020). Building favorable investment climate for economic development. Accounting, 6 (5), 773-780

Irtyshcheva, I. O. & Kramarenko, I. S. (2014). Investment attractiveness of the economy: interregional asymmetries”. Regional economy, 2 (72), 84-95. [in Ukrainian].

Irtyshcheva, I. O. & Potapenko, O. M. (2011). Institutional support of investment and innovation development. Business navigator, 5, 102-110. [in Ukrainian].

Kramarenko, I. S. (2010). Credit support of agar enterprises: state, problems, prospects. Business navigator, 3 (20), 108-111. [in Ukrainian].

Как создать бизнес-план

Бизнес-планы давно стали важным документом для новых предприятий. Они по-прежнему актуальны? Если да, то какие передовые практики и данные могут помочь вам создать выигрышный документ, который поможет вашему бизнесу получить необходимое финансирование и обеспечить долговечность вашего предприятия?

Прежде чем копаться в лучшем способе составления бизнес-плана, который поможет вам его разрушить, и потратить часы или много долларов на его ввод в эксплуатацию, вам вообще нужен?

Десять лет назад любой, к кому вы подошли с бизнес-идеей без плана, рассмеялся бы и прогнал вас.Даже ваши друзья и семья или самые агрессивные бизнес-ангелы. Времена изменились.

Как я описываю в своей книге Искусство сбора средств для стартапов , бизнес-план по-прежнему необходим для некоторых сценариев и по некоторым причинам. Тем не менее, некоторые могут также подумать, что питч-колоды и умные презентации могут их вытеснить. Каждому предпринимателю и начинающей компании нужен план. Прежде чем решить, как именно это выглядит и как его создать, необходимо ответить на несколько важных вопросов и факторы, которые необходимо понять.

Для чего нужен бизнес-план?

Просто потому, что это статус-кво, никогда не должно быть строчкой в ​​словаре основателя стартапа сегодня. Традиционные бизнес-планы могут превратиться в крупную планку проекта, отнимающую время, деньги и настроение в жизненно важный момент. Не делайте этого, если не знаете, почему и чего пытаетесь с его помощью достичь.

Дэвид МакКлюр, ангел-инвестор из Кремниевой долины, венчурный инвестор и основатель 500 Startups, говорит, что «не пишите бизнес-планы». Мы покажем вам, что хочет видеть , если вы надеетесь получить от него чек на финансирование в ближайшее время.Тем не менее, дело в том, что большинство честолюбивых владельцев бизнеса даже не пытаются сопоставить свои цели с тем, что, по их мнению, они должны делать.

У вас должен быть план, чтобы организовать себя и обеспечить какой-то жизнеспособный коммерческий потенциал. У вас есть сосредоточенность и, надеюсь, у вас не закончатся деньги или вы не умрете с голоду, прежде чем приступите к работе. Если это все, что вам нужно, и вы не планируете собирать деньги, запрашивать ссуды и не собираетесь привлекать партнеров, то рукопись весом в 25 фунтов вам точно не понадобится.Будь проще. Фактически, Брайан Чески (основатель Airbnb) известен своим одностраничным бизнес-планом глобального господства.

Если вы планируете обратиться в местный банк за бизнес-ссудой или приближаетесь к своей сфере влияния для поддержки тех, кто, как вы знаете, привык видеть законные бизнес-планы, то вы знаете, что вам, вероятно, нужно создать что-то, что они понимают в формат, который им удобен.

Если вашей целью является привлечение финансирования, и ваш стартап никуда не денется, убедитесь, что все, на создание которого вы потратите время, будет иметь отношение к сегодняшней среде сбора средств.

Сравнение бизнес-планов и презентаций

Бизнес-планы и питчи - разные вещи. У них много факторов кроссовера. Тем не менее, один предназначен для презентации и специально для получения финансирования от ангелов и венчурных капиталистов. Другой - более организационный, внутренний по своему характеру.

Если вы хотите получить финансирование от Дэвида МакКлюра, то он говорит, что хочет видеть «функциональный продукт, который используют люди. Мы ищем функциональные прототипы и разработки для клиентов, а главное - масштабируемость.Можете ли вы масштабировать привлечение клиентов дешево и измеримо? »

В отличие от бизнес-планов старой школы МакКлюр рекомендует:

 • Прототипы
 • Прогноз расходов на 12 месяцев
 • Маркетинговые планы
 • Затраты на привлечение клиентов
 • Ценность для клиентов
 • Результаты тестирования (т.е. дашборд KPI)
 • Доказательство постоянного улучшения
 • Зная свой уровень сжигания и никогда не опускаться ниже 6 месяцев наличных денег

Большую часть этого можно втиснуть в презентацию, по крайней мере, с хорошим приложением.

Не так давно я рассказал о шаблоне питча, созданном легендой Кремниевой долины Питером Тилем (см. Его здесь), в котором выделены наиболее важные слайды. Кроме того, я также предоставил комментарий к презентации от конкурента Uber, который собрал более 400 миллионов долларов (см. Здесь)

Бизнес-планы и резюме

Резюме - это снова другой документ. Это умный инструмент, который необходимо использовать в качестве прикрытия для вашего бизнес-плана.Это особенно верно для тех, кто рассматривает возможность финансирования, связанного с коммерческой недвижимостью или ссудой SBA.

Это краткий документ на 1-3 страницы, который подводит итог вашему бизнесу и плану и дает зрителям достаточно информации, чтобы решить, хотят ли они видеть больше данных или нет. Как и презентация, она достаточно хороша, ее может быть достаточно, чтобы кредиторы и инвесторы выбрали работу с вами и проработали детали в процессе.

Лучшие практики для создания блестящего бизнес-плана

Что делает отличный бизнес-план?

Формат, содержание и ключевые данные, которых ожидают зрители, имеют большое значение.Так же как и время, которое вы тратите на это, и когда вы это делаете.

Когда создавать бизнес-план

Большая проблема бизнес-планов в том, что предприниматели часто в них увязли. Заблудиться в перефразировании и растягивании бизнес-плана на год или больше может стоить вашему стартапу оптимального момента для выхода на рынок и лучших возможностей финансирования. Слишком много основателей также пытались втиснуть эквивалент бизнес-плана в презентацию, но обнаружили, что это препятствие для получения желаемых результатов.

Harvard Business Review (HBR) утверждает, что «реальный ключ к успеху в бизнесе - это гибкость и способность реагировать на возможности. Предпринимателям часто приходится менять свой бизнес, когда становится ясно, что их первоначальный покупатель не тот, или когда выясняется, что их продукт или услуга лучше подходят для альтернативного рынка. Из-за этих реалий бизнес-планы, написанные в начале, заканчиваются не более чем баснями ».

Дополнительная статистика HBR показывает, что:

 • «Самыми успешными предпринимателями были те, кто написал свой бизнес-план через 6–12 месяцев после принятия решения о создании бизнеса.Заявление о том, что это «повысило вероятность успеха жизнеспособности предприятия на 8%».
 • Шансы на успех увеличились на 12% для тех, кто потратил на выполнение своего плана не более 3 месяцев. Больше никаких доказательств бесполезно.
 • Шансы стартапов на жизнеспособность венчурного предприятия выросли на 27%, если план был создан в золотую середину, когда основатели разговаривали с клиентами и готовили маркетинг.

Согласно Entrepreneur.com и Книге бизнес-планов для стартапов, учредители должны учитывать эти факторы при создании своего плана.

 • Как будет организован бизнес
 • Основные цели
 • Заявление о миссии
 • Ключи к успеху
 • Анализ отрасли
 • Анализ рынка
 • Анализ конкурентов
 • Основные стратегии
 • Маркетинговые планы
 • Менеджмент
 • Организационная структура
 • Ключевые операции
 • Прогнозы и анкеты
 • Анализ безубыточности
 • Финансовые потребности

К счастью, составить бизнес-план сегодня стало намного проще.Существует множество источников данных для подтверждения предположений и завершения исследования. В Интернете доступно множество отличных фрилансеров, которые могут помочь справиться с трудоемкими частями процесса, такими как исследование, форматирование и интерактивные проформы.

Существуют даже шаблоны, которые вы можете подключить и распечатать, чтобы не тратить время на поиски того, что добавить.

SCORE предлагает заполняемые рабочие листы, охватывающие следующие ключевые страницы вашего бизнес-плана для вашего начинающего бизнеса:

 • Краткое содержание
 • Описание компании
 • Продукты и услуги
 • Маркетинговый план
 • Операционный план
 • Управление и организация
 • Расходы на запуск и капитализация
 • Финансовый план
 • Приложения

SBA (Управление малого бизнеса США) предлагает шаблоны как для традиционных бизнес-планов, так и для более современных бизнес-планов бережливого стартапа с примерами для просмотра.

Сводка

Бизнес-план по-прежнему играет решающую роль в запуске прибыльного и устойчивого предприятия. Новые тенденции и данные показывают нам, что сейчас лучшее время для выполнения надежного плана может наступить позже, чем раньше. Гораздо важнее сначала начать, протестировать и обеспечить финансирование.

Когда дело доходит до создания бизнес-планов, теперь существует больше шаблонов и оптимизированных форматов, которые корректируются в соответствии с сегодняшними потребностями для размещения более быстро развивающихся и компактных стартапов.Только не позволяйте этой части процесса замедлить вас.

Независимо от того, как вы это делаете и кому вы будете показывать свой план, убедитесь, что кто-то с опытом ознакомится с ним за вас.

Как написать бизнес-план

Бесплатная предварительная версия:

Начни свой бизнес

Отправьте письмо ниже, чтобы получить эксклюзивное представление о Главе 3: «Хорошая идея! Как мне узнать, есть ли у меня отличная идея для бизнеса?

Мнения, выраженные предпринимателями, участниками, являются их собственными.

Теперь, когда вы понимаете, зачем вам нужен бизнес-план, и потратили некоторое время на домашнее задание, собирая информацию, необходимую для его создания, пора закатать рукава и записать все на бумаге. На следующих страницах будут подробно описаны семь основных разделов бизнес-плана: что вы должны включать, что не должны включать, как работать с числами и дополнительные ресурсы, к которым вы можете обратиться за помощью. Имея это в виду, сразу приступайте к делу.

В общих чертах бизнес-плана, резюме будет следовать за титульной страницей. Резюме должно сказать читателю, чего вы хотите. Это очень важно. Слишком часто то, чего желает владелец бизнеса, похоронено на восьмой странице. Четко сформулируйте, о чем вы просите, в резюме.

Связано: Как начать бизнес без (почти) денег

Описание бизнеса обычно начинается с краткого описания отрасли. Описывая отрасль, обсудите текущие перспективы, а также будущие возможности.Вы также должны предоставить информацию обо всех различных рынках в отрасли, включая любые новые продукты или разработки, которые принесут пользу или отрицательно повлияют на ваш бизнес.

Руководство по бизнес-плану »
Перед написанием вашего плана
Составление бизнес-плана
Инструменты бизнес-плана

Рыночные стратегии являются результатом тщательного анализа рынка. Анализ рынка заставляет предпринимателя ознакомиться со всеми аспектами рынка, чтобы можно было определить целевой рынок и позиционировать компанию для увеличения своей доли продаж.

Целью конкурентного анализа является определение сильных и слабых сторон конкурентов на вашем рынке, стратегий, которые предоставят вам явное преимущество, барьеров, которые могут быть созданы для предотвращения выхода конкуренции на ваш рынок, и любых слабые места, которые можно использовать в цикле разработки продукта.

Цель раздела плана проектирования и разработки - предоставить инвесторам описание дизайна продукта, схему его развития в контексте производства, маркетинга и самой компании, а также создать бюджет разработки, который позволит компании достичь его цели.

План операций и управления разработан для описания того, как бизнес функционирует на постоянной основе. В операционном плане будет подчеркнута логистика организации, такая как различные обязанности управленческой команды, задачи, возложенные на каждое подразделение внутри компании, а также требования к капиталу и расходам, связанные с операциями бизнеса.

Финансовые данные всегда находятся в конце бизнес-плана, но это не значит, что они менее важны, чем предварительные материалы, такие как бизнес-концепция и команда менеджеров.

Как создать бизнес-план

Бизнес-план - это письменное резюме и руководство по открытию и ведению бизнеса. Хорошо составленный план создает основу для успеха и может помочь предпринимателям получить финансирование, создать стратегические планы и следовать планам маркетинга и продаж. Для многих людей бизнес-план - это первый шаг в процессе принятия решения, начинать ли бизнес. Определение того, «проваливается ли план на бумаге», может помочь потенциальным владельцам бизнеса избежать дорогостоящих инвестиций в реальной жизни.

Не забывайте, что хороший бизнес-план:

 • Требуется объективный анализ и критическое мышление, потому что то, что казалось хорошей идеей, при зрелом осмыслении может быть разоблачено как бизнес, лишенный жизнеспособности из-за чрезмерной конкуренции, отсутствия достаточного финансирования и т. Д.
 • Служит руководством по операциям в первые месяцы и даже годы бизнеса, создавая план управления
 • Излагает цель и видение компании, обязанности руководства, требования к персоналу, маркетинговые планы и конкурентную среду.
 • Создает основу предложения по финансированию
  для инвесторов, кредиторов и т. Д.

Хотя каждый бизнес-план уникален, все бизнес-планы имеют несколько общих элементов. Ниже приведены некоторые из ключевых компонентов хорошо составленного бизнес-плана.

Краткое содержание

Краткое изложение (иногда называемое Заявлением о видении) - это краткое изложение цели и задач компании. Хотя это может быть сложно уместить на одной или двух страницах, хорошее резюме включает в себя:

 • Краткое описание товаров и услуг
 • Ваша миссия и бизнес-цели
 • Рыночная площадь, на которой будет располагаться бизнес
 • Обоснование жизнеспособности (включая краткий обзор конкуренции)
 • Потенциал роста
 • Потребности в финансировании

Для многих людей краткое изложение является важным разделом бизнес-плана.Компании решают проблемы клиентов; если краткое изложение не может четко описать, как бизнес решит конкретную проблему - и получит от этого прибыль - на одной или двух страницах, возможно, такой возможности не существует или план использования этой возможности не был хорошо разработан .

Продукты и / или услуги

В этом разделе четко описаны продукты и услуги, которые будет предоставлять компания. Подробные или технические описания здесь не нужны и даже нежелательны - используйте простые термины и избегайте отраслевых модных словечек.Описание того, чем продукты и услуги компании будут отличаться от конкурентов, имеет решающее значение. Также важно описать, как ваши продукты и услуги необходимы, если в настоящее время рынка нет. Например, когда была создана компания Federal Express, доставка в течение ночи была нишевым бизнесом, обслуживаемым небольшими компаниями, что требовало от компании Federal Express определения возможностей для новой крупномасштабной услуги и обоснования того, почему клиенты нуждаются в такой услуге и будут ее использовать. .

Патенты, авторские права и товарные знаки, принадлежащие или заявленные на которые также должны быть перечислены в этом разделе.

В этом разделе вам следует ответить на следующие вопросы:

 • Продукты или услуги уже представлены на рынке или все еще находятся в разработке?
 • Каковы сроки вывода на рынок новых продуктов и услуг?
 • Чем отличаются товары или услуги? Есть ли конкурентные преимущества по сравнению с другими предложениями других компаний? Есть ли недостатки в конкурентной борьбе, которые необходимо преодолеть?
 • Проблема с ценой? Будут ли операционные расходы достаточно низкими, чтобы обеспечить разумную норму прибыли?

Подумайте об этом так: раздел «Продукты и / или услуги» отвечает на вопрос «Что?» вопрос для бизнеса.

Рыночные возможности

Маркетинговые исследования имеют решающее значение для успеха в бизнесе. Хороший бизнес-план анализирует и оценивает демографические данные клиентов, покупательские привычки, циклы покупок и готовность внедрять новые продукты и услуги.

В этом разделе вам следует ответить на следующие вопросы:

 • Какой у вас рынок? Кто ваши клиенты? Включите географические описания, целевую демографию и профили компаний (для бизнеса).
 • На какой части вашего рынка вы сосредоточитесь? Какую нишу вы попытаетесь занять? На какой процент этого рынка вы надеетесь выйти?
 • Каков размер вашего предполагаемого рынка по населению и расходам?
 • Зачем клиентам нужны ваши продукты и услуги?
 • Почему они захотят их купить?
 • Как вы будете оценивать свои товары или услуги? Будете ли вы сосредоточиться на том, чтобы быть поставщиком с низкими затратами или на предоставлении дополнительных услуг по более высокой цене?
 • Будет ли ваш рынок потенциально расти? Почему?
 • Как со временем вы можете увеличить свою долю на рынке?

Market Opportunities отвечает на вопрос "Кто?" вопрос.

Продажи и маркетинг

Предлагать отличные продукты и услуги - это прекрасно, но клиенты должны знать, что ваши продукты и услуги существуют. Маркетинговые планы и стратегии имеют решающее значение для успеха в бизнесе.

Ключевые вопросы, на которые нужно ответить:

 • Каков ваш бюджет на продажи и маркетинг?
 • Как вы определите, успешны ли маркетинговые усилия? Как вы будете адаптироваться, если первоначальные маркетинговые усилия окажутся безуспешными?
 • Потребуются ли вам торговые представители для продвижения вашей продукции?
 • Как вы будете использовать связи с общественностью для продвижения своего бизнеса?

Некоторые бизнес-планы включают примеры маркетинговых материалов, таких как описания веб-сайтов и образцы печатной рекламы.

Отдел продаж и маркетинга отвечает на вопрос: «Как я до них доберусь?» вопрос.

Конкурс

Этот раздел посвящен анализу конкуренции - актуальной ли она для будущих соревнований.

Ключевые вопросы, на которые нужно ответить:

 • Кто текущие конкуренты? Какова их доля на рынке? Насколько они успешны?
 • На какой рынок нацелены нынешние конкуренты? Сосредоточены ли они на конкретном типе клиентов, на обслуживании массового рынка или на определенной нише?
 • Конкурирующие предприятия растут или сокращают операции? Почему?
 • Чем ваша компания будет отличаться от конкурентов? Какие недостатки конкурентов вы можете использовать? Какие сильные стороны конкурентов вам нужно будет преодолеть, чтобы добиться успеха?
 • Что вы будете делать, если конкуренты уйдут с рынка? Что вы сделаете, чтобы воспользоваться этой возможностью?
 • Что вы будете делать, если на рынок выйдут новые конкуренты? Как вы будете реагировать на новые вызовы и преодолевать их?

Конкуренция отвечает на вопрос "Против кого?" вопрос.

Операции

Клиенты нужны. Продукты и услуги, в которых нуждаются клиенты, необходимы. Следующим шагом является разработка операционного плана для обслуживания этих клиентов при одновременном удержании операционных расходов на должном уровне для обеспечения прибыльности. Операционный план должен детализировать планы исследований и разработок, обработки, производства, укомплектования персоналом и управления. Короче говоря, план должен описывать, как вести бизнес изо дня в день.

Ключевые вопросы, на которые нужно ответить:

 • Какие помещения, оборудование и материалы вам понадобятся?
 • Необходимы ли исследования и разработки для целей запуска или в рамках текущих операций, и если да, то как?
 • Каковы начальные кадровые потребности? Когда и как вы добавите персонал?
 • С кем вы будете устанавливать деловые отношения (продавцы, поставщики и т. Д.?) Как эти отношения повлияют на вашу повседневную деятельность?
 • Как изменится ваша деятельность по мере роста компании? Какие шаги вы предпримете, чтобы сократить расходы, если изначально компания не оправдала ожиданий?

Шеф отвечает на вопрос «Как?» вопрос.

Менеджмент

Многие инвесторы и кредиторы считают, что качество и опыт управленческой команды являются одним из наиболее важных факторов для оценки потенциала успеха в бизнесе. Однако этот раздел важен не только для «посторонних». Хороший бизнес-план оценивает навыки, опыт и ресурсы, которые потребуются управленческой команде. Удовлетворение этих потребностей во время реализации будет иметь большое значение для обеспечения успеха.

Ключевые вопросы, на которые нужно ответить:

 • Кто основные лидеры? Если настоящие люди не были идентифицированы, опишите, какие люди нужны.Каков их опыт, образование и навыки?
 • Есть ли у ваших ключевых руководителей опыт работы в отрасли? Если нет, то какой опыт они привносят в применимый бизнес?
 • Какие обязанности будет выполнять каждая должность? На этом этапе может оказаться полезным создание организационной схемы. Какие полномочия и какие обязанности возлагаются на каждую должность?
 • Какие диапазоны заработной платы потребуются для привлечения квалифицированных кандидатов на каждую должность? Какова структура заработной платы в компании по должностям?

Руководство отвечает на вопрос «Кто главный?» вопрос.

Финансовый

Когда все сказано и сделано, цифры рассказывают историю. Итоговые результаты указывают на успех или провал любого бизнеса. Финансовые прогнозы и оценки помогают предпринимателям и инвесторам или кредиторам объективно оценить потенциал компании к успеху. Если компания ищет стороннее финансирование, критически важны исчерпывающие финансовые отчеты и анализ.

Большинство бизнес-планов включают четыре основных финансовых отчета или прогноза:

 • Бухгалтерский баланс: денежная позиция компании, включая активы, обязательства, акционеров и прибыль, нераспределенную для финансирования будущих операций или для использования в качестве финансирования для расширения и роста, показывает финансовое состояние бизнеса.
 • Отчет о прибылях и убытках: Отчет о прибылях и убытках с указанием прогнозируемых доходов и расходов, показывает, является ли компания прибыльной или будет прибыльной в течение определенного периода времени.
 • Отчет о движении денежных средств: прогноз денежных поступлений и платежей, показывает, как и когда потоки денежных средств будут проходить через бизнес; без наличных нельзя производить выплаты (в том числе зарплату)
 • Анализ безубыточности: прогноз дохода, необходимого для покрытия всех постоянных и переменных расходов, показывает, когда при определенных условиях бизнес может рассчитывать на получение прибыли.

Финансовые ответы на вопрос "Какие числа?" вопрос.

Последний ключевой момент, о котором следует помнить при разработке бизнес-плана:

Каждый бизнес сталкивается с проблемами и возможностями. Хороший бизнес-план признает наличие проблем, выявляет и пытается показать пути преодоления ловушек или препятствий. Признайте, что конкуренция существует, и найдите способы преодолеть эту конкуренцию. Если проблема с финансированием, определите новые возможности или возможности партнерства. Если управленческой команде не хватает критических навыков, определите эти навыки и разработайте план по устранению слабых мест или привлечению советников или другой помощи.Не сосредотачивайтесь только на том, насколько прекрасной может быть идея; сосредоточьтесь на том, что могло бы сорвать в противном случае прекрасную возможность, и на том, как эти проблемы можно преодолеть.

Ресурсы и поддержка

На сегодняшнем рынке доступно множество программ для бизнес-планирования, некоторые из которых стоят менее 100 долларов. Эти продукты, разработанные для разработки стратегии, сортировки и расчета соответствующих финансовых данных, также позволяют создавать высококачественные таблицы и диаграммы всего несколькими нажатиями клавиш. В Интернете также доступно множество бесплатной информации, но выбирайте этот материал с умом.

Такие агентства, как Управление малого бизнеса и SCORE, Служба поддержки пенсионеров, предоставляют подробную информацию о разработке надежного бизнес-плана. Особенно ценны их шаблоны и инструменты в виде «гаек и болтов». Чтобы найти ряд надежных шаблонов бизнес-планов, посетите галерею шаблонов SCORE, которая охватывает стартапы, устоявшиеся предприятия, финансы, стратегии маркетинга и управления.

SBA разработало инструмент бизнес-плана, который проведет вас через процесс написания в удобном для вас темпе.Финансовые учреждения иногда также предлагают интерактивные шаблоны, которые содержат подробные инструкции по мере написания каждого шага вашего плана.

Для индивидуальной помощи Центр развития малого бизнеса, некоммерческая программа, предоставляющая управленческую поддержку потенциальным и нынешним владельцам небольших фирм, управляет филиалами по всей территории Соединенных Штатов. На их веб-сайте представлен полный список офисов.

Несколько слов о заявлениях о миссии

Администрация малого бизнеса США описывает заявление о миссии как короткое заявление, объясняющее цель бизнеса.Помимо того, что формулировка миссии является неотъемлемой частью вашего бизнес-плана, она является жизненно важным механизмом для информирования потребителей, клиентов, средств массовой информации и широкой общественности об основной философии компании, а также для предоставления сжатой картины цели, рынка и отличительного преимущества вашей фирмы. конкуренты.

Поскольку изложение миссии кратко по своей природе, не забудьте вложить много силы в эту горстку предложений. Вот несколько советов:

 • Пригласите сотрудников, друзей, семью или коллег внести конструктивный вклад в процесс написания.
 • Для краткости. При черновом изложении миссии постарайтесь сделать это в трех или четырех убедительных предложениях.
 • Используйте четкую терминологию, чтобы честно сформулировать цели, задачи и свою философию обслуживания клиентов.
 • Избегайте преувеличений и украшательств.
 • Включите основные корпоративные ценности.
 • Стремитесь к стилистическому профессионализму. Если есть возможность, ищите помощи у подкованных прозой единомышленников - и доказательств, доказательств, доказательств.
 • Бизнес-цели и структуры могут меняться, поэтому обновляйте формулировку своей миссии по мере необходимости.

Наконец, этот короткий абзац представляет собой всю вашу бизнес-сущность и цель, поэтому он заслуживает высокого внимания на вашем рынке. Разместите свою миссию на веб-сайтах, в брошюрах, годовых отчетах и ​​другой корпоративной литературе.

Шаблон бизнес-плана

(США) | LawDepot

Хотя бизнес-план может отличаться по своей структуре, он может включать:

Краткое изложение : В этой части плана кратко описывается ваша компания.Он может включать обзор структуры управления вашей компании, описание вашего продукта / услуги, ваших целей, а также краткое изложение ваших финансов и маркетинговой стратегии.

Описание бизнеса и заявление о миссии : Это краткое изложение истории вашего бизнеса, владения и заявления о его миссии или видении.

Продукт или услуга : Здесь вы можете указать, что представляет собой ваш продукт или услуга, его уникальные особенности, любые патенты, которые у вас могут быть, а также любые будущие продукты, которые вы хотите разработать.

Маркетинговая стратегия : Ваша маркетинговая стратегия - это то, как вы планируете представить свой продукт или услугу клиентам. Здесь вы можете включить свои идеи по продвижению (онлайн / традиционные методы), а также то, как вы физически планируете продавать свой продукт или услугу (обычная торговля, электронная торговля и т. Д.)

Анализ конкурентов : Это Раздел описывает ваших конкурентов и то, как вы собираетесь конкурировать с их текущими стратегиями.

SWOT : SWOT - это аббревиатура от «Сильные, Слабые стороны, Возможности, Угрозы.«SWOT-анализ оценивает эти конкретные аспекты вашего бизнеса.

Обзор операций : Обзор операций дает представление о повседневных операциях вашего бизнеса, включая структуру управления и укомплектования персоналом, план управления персоналом, ваш физический производственный объект и ваши методы производства, такие как квоты или сведения о производстве

Финансовый план : Ваш финансовый план может включать отчеты о доходах (прибылях и убытках) вашей компании.Он также может охватывать ваши требования к капиталу, если вы предлагаете свои идеи инвесторам. В этом случае вы можете описать сумму инвестиций, которые вам требуются, и то, как вы планируете вернуть этот капитал, в плане погашения.

Семь разделов вашего бизнес-плана

Джозеф является директором в Wise Business Plan , фирме, помогающей клиентам с профессионально составленными бизнес-планами, брендингом, лицензированием и многим другим.

getty

Для того, кто никогда не делал этого раньше, создание бизнес-плана может показаться сложным волшебным процессом, который обычные люди не в состоянии выполнить.Готовый продукт выглядит настолько сложным и информативным - кто вообще знает, что к чему?

Но на самом деле бизнес-планы меньше похожи на волшебство, а больше на выпечку. Соберите нужные ингредиенты, сложите их в правильном порядке и тада! Готовый продукт - это дорожная карта будущего успеха компании.

С небольшой помощью профессионала или правильным рецептом, даже самый молодой владелец малого бизнеса сможет составить бизнес-планы в кратчайшие сроки.

Итак, что это за рецепт идеального планирования? Как и в случае с хлебом и выпечкой, каждый бизнес-план имеет свое собственное чутье, от индивидуального графического дизайна до уникальной финансовой информации.

Но некоторые разделы универсальны и абсолютно необходимы, если владелец бизнеса хочет, чтобы к нему серьезно относились инвесторы и банки.

1. Краткое содержание

Этот краткий, тщательно написанный первый раздел плана предлагает легкое и понятное введение в компанию, ее цели и структуру.В этом разделе суммируется информация в вашем плане, поэтому может быть полезно вернуться и записать ее после завершения остальной работы.

Pro Tip: Во вступительном слове объясните бизнес одним или двумя предложениями. После того, как вы завершите свой бизнес-план, напишите резюме в последнюю очередь.

2. Обзор компании

Перечислите товары и услуги, которые компания будет предоставлять, рынок, который она будет обслуживать, краткосрочные и долгосрочные цели роста, а также краткую историю создания компании и прошлые результаты.

Pro Tip: Объясните любой импульс, достигнутый компанией на сегодняшний день и планы на будущее.

3. Товары и услуги

Этот раздел позволяет получить более полное объяснение видов товаров или услуг, которые предприятие будет продавать или предоставлять. Сделайте описания убедительными и увлекательными.

Pro Tip: Перечислите подробное описание ваших продуктов или услуг и их конкурентных преимуществ перед конкурентами.

4. Анализ рынка

Используйте это как возможность продемонстрировать, какие исследования и знания руководители компаний должны предложить в отношении людей и организаций, которым они надеются служить или продавать. Включите информацию об отрасли, к которой принадлежит компания, и о состоянии конкуренции на местном, национальном и даже международном уровнях, если это необходимо.

Совет для профессионалов: Посетите веб-сайт переписи населения, чтобы получить статистические и демографические данные.

5.Маркетинговая стратегия

Как компания намеревается рассказать о своих предложениях? В этом разделе должны быть перечислены планы для всех ожидаемых маркетинговых каналов, от традиционной рекламы до работы с социальными сетями.

Pro Tip: Маркетинговый бюджет и стратегия должны быть центральным элементом вашего плана. В конечном итоге это приведет к увеличению продаж.

6. Организация и управление

Его можно разбить на отдельные разделы, но необходимо учитывать как руководство, так и планы для сотрудников.Это должно включать в себя базовое визуальное «дерево», показывающее количество сотрудников, которые будут приняты на работу, а также структуру отчетности для этих людей. Раздел, посвященный управлению, должен содержать введение в руководителей компании, их опыта и карьерных достижений.

Pro Tip: Объясните, почему вы и ваша команда способны выполнять бизнес-цели и задачи.

7. Финансы

Для разных планов потребуется немного разная финансовая информация.Однако каждый план должен содержать исторические финансовые данные, если таковые имеются, а также разумные прогнозируемые расходы и прогнозируемые доходы. Этот раздел также должен включать обзор текущего финансового состояния компании.

Pro Tip: В каждой отрасли есть набор ключевых показателей эффективности (KPI). Сравните свою компанию с конкурентами на рынке.

Это факт, что качественный бизнес-план содержит сложную информацию не только о строящемся бизнесе, но также о рынке и отрасли, в которых компания планирует конкурировать.Рассмотрение бизнес-плана как отдельного процесса, а не как законченного целого, может сделать создание собственного плана менее сложным. Включение семи перечисленных выше разделов - отличная отправная точка для составления плана, который впечатлит любого инвестора или финансовое учреждение.


Forbes Business Development Council - это сообщество руководителей отделов продаж и бизнес-разработчиков, доступное только по приглашениям. Имею ли я право?


Написание бизнес-плана | Разработчик решений Ag

Написание бизнес-плана

У каждого предприятия должен быть письменный бизнес-план, будь то создание или расширение бизнеса.Составление бизнес-плана должно быть одним из первых дел, которые нужно сделать, когда начинает новый бизнес , потому что основная цель большинства бизнес-планов - привлечь капитал внешних инвесторов. Бизнес-план - это инструмент, чтобы убедить других в том, что их вложения достойны.

Хотя всеобъемлющий и хорошо продуманный бизнес-план важен для успеха вашего предприятия, многие люди не спешат с его подготовкой. Основная причина, по которой люди не хотят писать бизнес-план, заключается в том, что это лишняя работа, которая им не нравится.Но если вы серьезно относитесь к созданию успешного бизнеса, вам нужно серьезно отнестись к созданию хорошего бизнес-плана.

Бизнес-план - это не то же самое, что технико-экономическое обоснование. Технико-экономическое обоснование определяет жизнеспособность идеи / проекта товара или услуги. Бизнес-план оформляется после создания бизнес-возможности. Технико-экономическое обоснование включает финансовый анализ, а бизнес-план больше ориентирован на реализацию хорошо продуманной тактики и стратегии.См. Информационный файл C5-69 «Создание собственного бизнес-плана» для ознакомления с планом и шаблоном бизнес-плана.

Причины написания бизнес-плана

Прежде чем вы начнете писать свой бизнес, определите цель вашего плана. Это означает, что вам нужно определить, зачем вы его пишете и как правильно его подготовить. Ниже приведены восемь причин для написания бизнес-плана. Определите, какие из них актуальны в вашей ситуации.

1. Собираем части вместе - Определите цель вашего плана.Пока вы не подготовите бизнес-план, вы не узнаете, последовательна ли внутренняя логика вашего предложения. Другими словами, сочетаются ли части друг с другом? Написание бизнес-плана приведет вас к заранее проработанным и проницательным ответам, которые позволят выявить дыры в вашем проекте и заставят вас критически обдумать различные аспекты вашего плана, которые вы ранее не определили. Составление бизнес-плана позволяет вам заранее определять наиболее ощутимые ответы на некоторые из наиболее важных бизнес-решений.Думайте о бизнес-плане как о замещающем учителе, готовом ответить на вопросы в любое время в его отсутствие (потому что, скорее всего, вы не будете принимать каждое решение самостоятельно).

2. Создание плана действий - Бизнес-план предоставляет вам «план» или «план действий» для создания вашего бизнеса или расширения бизнеса. Чем конкретнее ваш бизнес-план, тем проще его реализовать и построить свой бизнес. Без бизнес-плана цели часто становятся произвольными, в то время как бизнес-планирование имеет тенденцию делать контрольные показатели более преднамеренными и последовательными.

Бизнес-планирование - это двухэтапный процесс. Первый этап - это создание плана, а второй - его реализация. Хороший бизнес-план ничего не стоит, если он не реализован должным образом. Вот почему так важно, чтобы вы активно участвовали в написании бизнес-плана. Если вы не участвуете в написании бизнес-плана, как вы можете его реализовать?

3. Ориентация на основателей / управленческую команду - На этом этапе развития бизнеса основатели часто устают от непрекращающегося натиска стоящих перед ними проблем.Бизнес-план помогает сфокусировать их действия и организованно излагает проблемы. Он имеет тенденцию вносить структуру и организацию в процесс, который может стать хаотичным.

Многие малые предприятия нанимают подрядчиков или внештатных специалистов, например бухгалтерский учет, маркетинг, юридическая помощь и т. д. Имея бизнес-план, соответствующие разделы могут перейти к нужному вспомогательному персоналу, сохраняя при этом все на одной странице.
Составление бизнес-плана может иметь большое значение для лучшего понимания конкуренции и рынка за счет более широкого освещения потребительских тенденций и предпочтений, потенциальных сбоев или других подводных камней, которые явно не видны.

4. Получение финансирования - Бизнес-планы часто используются для получения финансирования от венчурных капиталистов и банков. Для этих источников капитала, вероятно, потребуется бизнес-план, и во многих случаях бизнес-планы являются наиболее эффективным способом доказательства жизнеспособности бизнеса. В этом смысле бизнес-план - это рекламный блок, который представляет и описывает ваше предприятие, как вы его собираетесь и почему оно будет успешным. Основная предпосылка - показать, что вы знаете, что делаете и почему ваш бизнес будет успешным.

Рассматривайте кредиторов как партнеров. Они могут указать на недостатки и недостатки плана. Обеспокоенность кредитора по поводу финансирования вашего бизнеса следует рассматривать как возможность укрепить ваш проект и повысить его шансы на успех. Однако следует понимать роль кредиторов в вашем проекте. Кредитор не обязан быть финансовым менеджером вашего бизнеса и обеспечивать его успех. Целью кредиторов является получение прибыли для кредитного учреждения, защищая при этом их инвестиции в ваш бизнес.

Бизнес-планы можно использовать для привлечения инвесторов в ваш бизнес. Бизнес-план составляет основу представления предложения потенциальным инвесторам. Бизнес-план - это инструмент, который вы будете использовать, чтобы убедить людей, что работать с вами (инвестировать в вашу компанию) - это разумный выбор. Ваш адвокат будет использовать бизнес-план при создании документов вашего предложения.

5. Привлечение ключевых менеджеров и сотрудников - Важным элементом создания успешного бизнеса является ваша способность привлекать ключевых менеджеров и сотрудников.Эти люди захотят быть уверены, что вы знаете, что делаете, и что ваша бизнес-концепция жизнеспособна. В этом процессе очень важен хорошо разработанный бизнес-план. Если генеральный менеджер уже выбран, бизнес-план должен описывать, почему этот человек способен добиться успеха.

6. Заключение договоров - Предпринимательство - дело рискованное. Этот риск становится более управляемым после проверки на соответствие хорошо составленному бизнес-плану. Успех многих предприятий основан на их способности иметь обязательства или контракты с пользователями.Однако потенциальные пользователи должны быть уверены, что вы действительно сможете выполнить взятые на себя обязательства. Еще раз повторю, что для выполнения этих обязательств очень важен хорошо разработанный бизнес-план.

7. Создание совместных предприятий, слияний и поглощений - Создайте профиль компании, включая историю организации, предложения ваших продуктов или услуг, целевой рынок и аудиторию, то, что делает ваш бизнес уникальным, и т. Д. Эти профили, найденные лучше всего в Первые письменные части вашего плана могут быть использованы для привлечения клиентов и талантов.

Многие сельские предприятия сосредоточены на продвижении вверх по цепочке поставок, чтобы использовать возможности получения прибыли ближе к потребителю. Для достижения этого обычно предприятия создают отношения с существующими предприятиями в цепочке поставок посредством совместных предприятий, слияний или поглощений. Одна из целей этой стратегии - использовать навыки и опыт этих предприятий. Опять же, для создания этих отношений очень важен хорошо разработанный бизнес-план.

8.Как избежать большой ошибки - Около половины малых предприятий не доживают до своего пятилетия. Хотя существует множество причин неудач, многие из наиболее распространенных целенаправленно рассматриваются в бизнес-планах: отсутствие рыночной потребности; недостаток капитала; неадекватная управленческая команда; жесткая конкуренция; или цены.

Исследования, исследования, исследования! Попробуйте потратить вдвое больше времени на исследование, оценку и размышления, чем на самом деле, потраченное на написание плана.

Как написать план

Бизнес-планы помогают вести бизнес, который определен жизнеспособным на основании технико-экономического обоснования! Хороший план проведет вас через каждый этап запуска и управления.Бизнес-план должен быть написан простым и понятным языком. Используйте короткие простые предложения и понятные термины. Избегайте жаргона и терминов, незнакомых людям за пределами вашей отрасли.

Нет правильного или неправильного способа составить бизнес-план. Важно выбрать формат, в котором план соответствует вашим потребностям. Определите, что вы хотите включить в свой бизнес-план, и сделайте заголовки для каждого из пунктов. Начинайте каждый основной раздел на новой странице с соответствующего заголовка (например,грамм. Маркетинговый план). Убедитесь, что ваш бизнес-план охватывает все соответствующие темы. Чтобы помочь вам организовать свой бизнес-план, используйте информационный файл C5-69, «Создайте свой собственный бизнес-план».

Оптимизируйте свой бизнес-план. Крайне редко удается получить законченный вариант плана в первом черновике. Возможно, его придется переписывать несколько раз. Итак, просматривайте, исправляйте и переписывайте.

Цель переписывания плана - заполнить пробелы, закрепить логику и сделать план более понятным для читателя.Это не для добавления посторонних материалов. Так что, если вы обнаружите, что продолжительность плана значительно увеличивается после каждого переписывания, ваши усилия, вероятно, будут контрпродуктивными. В какой-то момент вам нужно объявить план выполненным - пока - помня, что план нужно будет обновлять по мере изменения условий.

Бизнес-план - это рекламный документ. Итак, помимо собственных целей, учитывайте точку зрения других людей, для которых вы пишете план (банкир, инвестор, клиент и т. Д.).). Бизнес-план можно использовать как торговый документ. Содержание и качество плана должны быть репрезентативными для вашей компании. Представьте имидж своей компании и убедите читателя, что вы понимаете все аспекты бизнеса.

Будьте честны. Не будьте чрезмерно оптимистичны и не пытайтесь скрыть ограничения или слабости. Обязательно поддерживайте цели и заявления, которые вы делаете в бизнес-плане. Включите подтверждающие доказательства. Это включает в себя статистику, исследования и другую исследовательскую поддержку.

Обычно рекомендуется попросить кого-нибудь выровнять ваш бизнес-план, не участвуя в проекте. Он / она может помочь вам определить аспекты вашего бизнес-плана, которые могут потребовать дополнительных разъяснений и пояснений.

Хороший бизнес-план всегда будет включать стратегический и агрессивный маркетинговый план, включая такие маркетинговые цели, как:

 • Представляем новые продукты
 • Расширение или восстановление рынка для существующих продуктов
 • Выход на новые территории
 • Увеличение продаж определенного продукта, рынка или ценового диапазона
 • Перекрестные продажи или комплектация
 • Заключение долгосрочных договоров с желаемыми клиентами
 • Повышение цен
 • Очистка продукта
 • Наличие стратегии контент-маркетинга
 • Улучшение производства или доставки продукции

Проверьте свой план на следующие показатели:

 • Плохая организация
 • Расплывчатые заявления
 • Ошибки в логике
 • Разрывы в плане
 • Повторяющиеся выписки
 • Несоответствие
 • Слова с ошибкой
 • Плохая грамматика
 • Неполные предложения
 • Математические ошибки

Вопросы, на которые нужно ответить при написании плана

Есть определенные элементы, которые имеют решающее значение для бизнес-плана.Ниже приведены восемь вопросов, на которые должен ответить ваш бизнес-план. Качество вашего бизнес-плана будет зависеть от того, насколько хорошо вы на них ответите. Вы можете использовать их как «контрольный список» полноты вашего плана.

1. Кто мы?
2. Что нам делать?
3. Что мы можем предложить?
4. Почему кто-то будет платить за наш продукт или услугу?
5. Какие ресурсы у нас есть?
6. Почему мы добьемся успеха?
7. Почему кто-то должен участвовать / инвестировать?
8. Как мы будем измерять производительность?

Кто должен написать план

Участие в создании бизнес-плана имеет решающее значение.Хотя это обычное дело и часто предпочтительнее, чтобы кто-то помогал вам в написании бизнес-плана, основатели в конечном итоге несут ответственность за создание идей и содержание бизнес-плана. Проще говоря, если вы не принимаете непосредственного участия в написании бизнес-плана, вы не будете знать, что он содержит. Если вы не знаете, что содержит бизнес-план, как вы можете его реализовать? Если вы не можете реализовать план, как вы можете создать успешный бизнес?

Итак, основная ответственность за написание бизнес-плана лежит на вас, учредителях.Вы можете нанять кого-нибудь (консультанта), который поможет подготовить план. Он / она может оспаривать и подвергать сомнению предположения и выводы. Но вы несете ответственность за содержание плана. Роль консультантов или профессиональных писателей заключается только в том, чтобы помочь вам в этом важном процессе.

Назначьте одного человека, ответственного за подготовку плана. Вы можете разделить ответственность за подготовку и / или написание различных разделов плана между учредителями, или вы можете нанять консультанта, который поможет вам в подготовке плана.Однако один человек должен нести ответственность за продвижение процесса и интеграцию различных разделов.

Часто разумно нанять консультанта для изучения проекта плана. Наличие стороннего наблюдателя, проверяющего план, особенно кого-то, кто знает отрасль и знаком с написанием бизнес-планов, может иметь неоценимое значение для выявления недостатков и недостатков плана. Обнаружение и исправление этих недостатков может значительно повысить ваши шансы на успех в бизнесе.

Как долго это должно быть

Сосредоточьтесь на качестве вашего бизнес-плана, а не на его длине. Бизнес-план должен быть самым коротким из всех, необходимых для адекватного освещения темы. Бизнес-план должен правильно и лаконично рассказывать вашу историю. Решает ли он соответствующие вопросы? Что-то большее - не признак глубины или полноты. Скорее, это отговорит людей от чтения плана из-за его длины. Помните, сосредоточьтесь на содержании, а не на длине.

В чем уникальность вашего бизнеса

Сельское сельское хозяйство включает в себя множество видов бизнеса. Бизнесы варьируются от нескольких производителей, продающих продукцию напрямую местным потребителям, до крупных интегрированных перерабатывающих / производственных предприятий. Итак, бизнес-план - это уникальный документ. Фактическое содержание бизнес-плана будет варьироваться в зависимости от характера и сложности бизнеса, стадии разработки и типа необходимого финансирования. Точно так же люди, для которых вы пишете бизнес-план, могут существенно различаться.

План должен соответствовать потребностям бизнеса. Например, маркетинговые потребности бизнеса по переработке сырьевых товаров, такого как этанол, сильно отличаются от потребностей бизнеса нишевых продуктов питания. Финансовые потребности перерабатывающего бизнеса намного больше, чем у бизнеса прямого маркетинга. Так что внимание инвесторов и кредиторов намного больше. Кроме того, потребность в стратегиях управления рисками намного выше из-за капиталоемкости бизнеса и нестабильности товарных рынков.И наоборот, потребности в управлении у обоих типов бизнеса существенны, хотя и разного типа.

Поскольку ваш бизнес уникален, важна роль разработки стратегии для достижения успеха.

1. Где мы сейчас?
2. Где мы хотим быть?
3. Как мы туда доберемся?

Хотя все три вопроса актуальны, важно, чтобы бизнес-план отвечал на вопрос «как мы этого добьемся?».

Кто читают ваш план?

Сделайте свой бизнес-план адаптируемым в зависимости от вашей аудитории.Хотя это разнообразная группа, она конечна. Стремитесь к версиям, ориентированным на конкретную аудиторию, включая интересы конкретного читателя (кредитора, поставщика и т. Д.).

У большинства предприятий есть заинтересованные стороны нескольких типов. Заинтересованная сторона - это тот, кто заинтересован в результатах бизнеса. Помимо основателей бизнеса, к заинтересованным сторонам относятся инвесторы в акционерный капитал, банкиры, ключевые сотрудники и другие. У разных заинтересованных сторон разные приоритеты. Эти приоритеты необходимо сбалансировать в бизнес-плане.

В таблице 1 показаны вопросы, которые следует подчеркнуть или уменьшить в зависимости от того, для кого составлен план. Например, банкиры обычно ищут денежный поток, в то время как инвесторы ищут роста. Это не означает, что содержание и направление бизнес-плана должны быть изменены. Однако это означает, что фокус плана может сместиться.

Это означает, что у вас может быть несколько версий бизнес-плана. Это хорошо работает, если рассказывается одна и та же история - только с другим акцентом.

Реализация бизнес-плана

Подготовка бизнес-плана - это только один шаг к созданию жизнеспособного бизнеса. Написание отличного бизнес-плана бессмысленно, если вы не реализуете его должным образом. Многие начинающие предприятия терпят поражение, потому что не сосредотачивают свои усилия на правильном выполнении плана. По сути, это план реализации задуманного. Часть бизнес-плана должна быть посвящена шагам, необходимым для его реализации. Он должен включать график и этапы выполнения различных аспектов плана.

Проверено Гэри Райтом, специалистом по расширению фермерского хозяйства, 712-223-1574, [email protected]
Первоначальный автор:
Дон Хофстранд, бывший специалист по дополнительному сельскому хозяйству на пенсии, [email protected]

Вам действительно нужен бизнес План?

Почему важен бизнес-план?

Бизнес-план - очень важный и стратегический инструмент для предпринимателей. Хороший бизнес-план не только помогает предпринимателям сосредоточиться на конкретных шагах, необходимых им для реализации бизнес-идей, но также помогает им в достижении краткосрочных и долгосрочных целей.Бенджамин Франклин однажды сказал: «Если вы не планируете, вы планируете потерпеть неудачу». (Бенджамин Франклин).

Хотя бизнес-план необходим для предпринимательства, не каждый предприниматель видит в нем необходимость. Многие не хотят, чтобы их план был записан, и в Интернете есть множество статей, в которых утверждается, что бизнес-план мертв или неуместен. Конечно, не все с этим согласны. Многие эксперты по финансированию бизнеса поддерживают идею о том, что хорошего бизнес-плана недостаточно.Даже отличные бизнес-идеи могут оказаться бесполезными, если вы не можете сформулировать, выполнить и реализовать стратегический план, чтобы заставить свою бизнес-идею работать. Если вы хотите привлечь средства от институциональных инвесторов и кредиторов, помните, что наличие хорошего бизнес-плана чрезвычайно ценно. Вы должны стремиться иметь хорошо задокументированный план, который говорит сам за себя. Он должен быть ясным, легко читаемым и понятным.

Перед написанием бизнес-плана важно учесть два важных фактора:

 • Кто будет читателем?
 • Каким должен быть их ответ?
Например, если вы заинтересованы в привлечении капитала, скорее всего, вашей целевой аудиторией будут инвесторы.Если вы заинтересованы в партнерстве или создании совместных предприятий, ваши потенциальные деловые партнеры будут вашей аудиторией. Кем бы ни была эта аудитория, сосредоточьтесь на ключевом сообщении, которое вы хотите, чтобы они получили, чтобы получить желаемый ответ.

Четыре причины для реализации плана

1. Чтобы собрать деньги для вашего бизнеса

Потенциальные инвесторы или кредиторы хотят иметь письменный бизнес-план, прежде чем дать вам деньги. Простого описания концепции вашего бизнеса недостаточно.Вместо этого убедитесь, что у вас есть тщательный бизнес-план и финансовый план, демонстрирующий вероятность успеха и то, сколько вам потребуется для успеха вашего бизнеса в долгосрочной перспективе.

2. Принимать обоснованные решения

Как предприниматель, наличие бизнес-плана поможет вам определить свои бизнес-идеи и стратегии и сосредоточиться на них. Вы концентрируетесь не только на финансовых вопросах, но и на вопросах управления, планирования человеческих ресурсов, технологий и создания ценности для ваших клиентов.

3. Помочь вам выявить потенциальные слабые места

Наличие бизнес-плана поможет вам выявить потенциальные подводные камни в вашей идее. Вы также можете поделиться планом с другими, кто поделится с вами своим мнением и советом. Найдите экспертов и профессионалов, которые могут дать вам бесценный совет, и поделитесь с ними своим планом.

4. Для передачи ваших идей заинтересованным сторонам

Бизнес-план - это средство коммуникации, которое вы можете использовать для защиты инвестиционного капитала от финансовых учреждений или кредиторов.Вы также можете использовать его, чтобы убедить людей работать на ваше предприятие, получить кредит от поставщиков и привлечь потенциальных клиентов.

Создание бизнес-плана требует больших размышлений. Вам нужно подумать о том, что вы хотите сделать, и использовать это в качестве отправной точки. Не нужно усложнять. По сути, ваш план должен определять, где вы находитесь сейчас, куда вы хотите направить свой бизнес и как вы туда доберетесь. Написание хорошего бизнес-плана не гарантирует успеха, но может значительно снизить вероятность неудачи.Кроме того, даже если вы не ищете инвестиций, ваши предпринимательские планы быстро рухнут без плана, которым можно было бы руководствоваться.

SBDC Университета Дукесн предоставляет бесплатные бизнес-консультации для предпринимателей в районе Большого Питтсбурга. Щелкните здесь, чтобы запросить бесплатную консультацию, или свяжитесь с SBDC для получения дополнительной помощи и информации.

Рич Лонго (Rich Longo) - бизнес-консультант Центра развития малого бизнеса Университета Дюкен, где он помогает новым и существующим предприятиям в разработке и реализации бизнес-планов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *